Skip to content

Elektroniczna baza danych PubMed

1 rok ago

126 words

width=300Elektroniczna baza danych PubMed była systematycznie sprawdzana w kwietniu 2017 r. w następujących terminach: osłuchiwanie serca, echokardiograf kieszonkowy, ultrasonografia kieszonkowa, echokardiografia ręczna, ultrasonografia ręczna, ultradźwiękowa opieka i ręczna ultrasonografia . Wykluczyliśmy badania przeprowadzone całkowicie na populacjach pediatrycznych. Skonsolidowaliśmy wrażliwość osłuchiwania i HHE w diagnozowaniu powszechnych nieprawidłowości wad zastawkowych na podstawie dostępnych badań. Jeśli nie podano inaczej, czułości obliczono, wykorzystując podane informacje o nieudanych lub prawidłowych diagnozach oraz całkowitą liczbę przypadków, stosując następującą formułę:

 

Sensitivity = true positives / (true positives + false positives)


Wartości P zostały obliczone, jeśli nie zostały dostarczone, przy użyciu testu chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera.

0 thoughts on “Elektroniczna baza danych PubMed”