Skip to content

Dwóch pacjentów z torbielowatą torbielą, mutacjami nonsensownymi w każdym gliwozie torbielowatym i łagodną chorobą płuc czesc 4

11 miesięcy ago

512 words

Mutacje nonsensowne w genach ludzkich są związane ze zmniejszonymi poziomami zmutowanego informacyjnego RNA.25 26 27 28 Skrócone białko wytwarzane przez mutację nonsensowną jest trudne do wyizolowania, prawdopodobnie z powodu niestabilności i szybkiej degradacji. [29] Ten typ mutacji jest zwykle związany z bardziej ciężka choroba niż ta wywołana przez mutacje missens.30, 31 Można oczekiwać, że obecność mutacji nonsensownych w obu genach mukowiscydozy doprowadzi do całkowitej utraty białka CFTR i najsurowszej postaci zaburzenia. U każdego chorego występowała ciężka choroba trzustki, o czym świadczyła niedrożność smyczy przy urodzeniu u obu pacjentów i rozwój cukrzycy u pacjenta 246. Każdy pacjent miał jednak doskonały stan odżywienia i łagodną chorobę płuc. Obiektywna ocena kliniczna i testy laboratoryjne potwierdziły łagodność zajętości płuc. Powszechna mutacja mukowiscydozy, .F508, była związana z niewydolnością trzustki i zmiennym stopniem nasilenia choroby płuc.32 Amerykańscy czarni pacjenci z mukowiscydozą, którzy uczestniczą w Klinice mukowiscydozy Johns Hopkinsa i są homozygotyczni wobec mutacji .F508, mają kliniczną chorobę, która jest nie do odróżnienia od że u białych pacjentów o tym samym genotypie. Dlatego uderzająco podobny fenotyp obserwowany u dwóch opisanych tu pacjentów jest prawdopodobnie wynikiem mutacji nonsensownych w obu genach mukowiscydozy każdego pacjenta, a nie z powodu różnic w tle genetycznym czarnych pacjentów i białych pacjentów w Ameryce Północnej. Przedstawiono trzy hipotezy wyjaśniające nieoczekiwane łagodne zajęcie płuc u tych pacjentów. Alternatywne składanie matrycowego RNA jest mechanizmem wykorzystywanym przez komórkę do produkcji różnych form białka (izoform) z pojedynczego genu. 33 34 35 Proces ten może zachodzić w sposób specyficzny dla tkanki. 36, 37 Efekt mutacji genu można zatem zminimalizować, jeśli mutacja zachodzi w eksonie, który nie jest zawarty w dojrzałym transkrypcie kodującym funkcjonalną izoformę. Jeżeli wytwarzana jest izoforma CFTR pozbawiona sekwencji aminokwasowej kodowanej przez ekson 11 lub eksony 20 i 21, wówczas pacjenci opisani w tym badaniu mogliby mieć pewne funkcjonalne CFTR. Ekspresja tej izoformy CFTR tylko w nabłonkach dróg oddechowych może wyjaśniać różnicę w nasileniu choroby płuc i trzustki u tych pacjentów.
Oczekuje się, że mutacje nonsensowne w eksonach 20 i 21 wytwarzają białko, które nie ma tylko drugiej domeny wiążącej ATP. To skrócone białko zawierałoby zarówno segmenty transbłonowe, region regulatorowy, jak i pierwszą domenę wiążącą ATP. Możliwe, że to białko nie ulega degradacji i jest zintegrowane z błoną komórkową. W tym przypadku skrócone białko może być częściowo funkcjonalne w pewnych tkankach. Wcześniejsze badania wykazały, że skrócone receptory cholesterolu lipoprotein o małej gęstości są wytwarzane przez geny z przedwczesnym sygnałem terminacji w domenie cytoplazmatycznej na końcu COOH38. Te białka wiążą cholesterol lipoproteinowy o małej gęstości, ale nie mogą przenosić go do komórek.
Jeśli mutacje nonsens u tych pacjentów wytwarzają niestabilne białka, które ulegają szybkiej degradacji, wówczas można wyciągnąć wniosek, że pełne białko CFTR nie jest niezbędne dla żywotności komórek
[podobne: psychoterapia bielsko, milifen, wyszukiwarka skierowań nfz ]

0 thoughts on “Dwóch pacjentów z torbielowatą torbielą, mutacjami nonsensownymi w każdym gliwozie torbielowatym i łagodną chorobą płuc czesc 4”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dobry dietetyk warszawa[…]