Skip to content

Niedawno rozpoznany wybredny patogen Gram-ujemny jako przyczyna gorączki i bakteriemii cd

11 miesięcy ago

484 words

Wrażliwość na kwas nalidyksowy i cefalotynę określono metodą dyfuzji dyskowej za pomocą 30-.g krążków. Analizy całych komórek kwasów tłuszczowych
Hodowle każdego izolatu i szczepów Helicobacter pylori, dawniej Campylobacter pylori 3 (szczep 7878, American Type Culture Collection [ATCC], Rockville, Md.) I Rochalimaea quintana (szczep ATCC RV358) zebrano po 7-dniowej inkubacji w 35 ° C w 5% dwutlenku węgla na płytkach zawierających wlew do serca 5% agar z krwi królika. Estry metylowe kwasów tłuszczowych wytworzono i chromatografowano zgodnie z technikami opracowanymi przez Millera i Bergera. Profile estrów metylowych kwasów tłuszczowych zidentyfikowano za pomocą komputerowego porównania czasów retencji próbek z analizą standardowej mieszaniny ilościowej kwasu tłuszczowego metylowego. estry (Microbial-ID, Newark, Del.).
Przygotowanie białek błony komórkowej
Zastosowano modyfikację techniki izolacji białek błony zewnętrznej Haemophilus influenzae.5 Bakterie hodowane po tygodniowej inkubacji na agarze czekoladowym w temperaturze 37 ° C w 5% dwutlenku węgla zawieszono w buforze HEPES i poddano działaniu ultradźwięków przy 70 W w 15-sekundowych seriach, aż roztwór był klarowny. Po odwirowaniu przy 1700 x g, pozostały supernatant poddano ultrawirowaniu przy 100 000 x g. Powstały osad ponownie zawieszono w buforze HEPES z 1% lauroilosarkozyną sodową i, po 30-minutowej inkubacji w temperaturze pokojowej, ultrawirowano. Końcowy żelatynowy osad białka błon komórkowych ponownie zawieszono w wodzie destylowanej i przechowywano w -70 ° C po kolorymetrycznym pomiarze zawartości białka (Bio-Rad, Richmond, CA).
Elektroforeza
Przeprowadzono elektroforezę w żelu siarczanu dodecylu i poliakryloamidu z żelem rozdzielającym o gradiencie 7,5 do 15 procent i 4 procentowym żelu do układania w stos. Próbki zawierające 2 do 3 .g białka błony komórkowej były prowadzone na każdej ścieżce, z wzorcami masy cząsteczkowej w sąsiednich pasach. Elektroforezę przeprowadzono przy 15 mA na żel w chłodzonej wodą komorze i zatrzymano, gdy barwnik śledzący osiągnął dolną krawędź żelu. Żel rozdzielający następnie utrwalono i wybarwiono srebrem. 6
Wzory trawienia DNA restrykcyjną endonukleazą
Technikę van Ketelego i wsp. [7] zastosowano do trawienia restrykcyjno-endonukleazowego. Bakterie hodowane tak, jak przy wytwarzaniu białka błony komórkowej zawieszano, inkubowano z lizozymem przez 30 minut, a następnie poddawano lizie z 1% dodecylosiarczanu sodu przez 15 minut przed trawieniem przez noc pronazą (Sigma, St. Louis). Kwasy nukleinowe dwukrotnie ekstrahowano alkoholem fenolo-chloroform-izoamylowym (25: 24: 1), wytrącono przez noc w etanolu w -20 ° C i odwirowano. Przemyty osad ponownie zawieszono i inkubowano z RNazą (Sigma) przez jedną godzinę. Oczyszczanie DNA zakończono dodatkową ekstrakcją alkoholem fenolowo-chloroform-izoamylowym, a następnie ekstrahowano chloroformem i wytrącono przez noc etanolem. Łącznie 4 .g każdej próbki DNA trawiono przez dwie godziny 40 jednostkami EcoRV (Bethesda Research Laboratories, Gaithersburg, MD). Digesty naniesione na 0,7% żel agarozowy poddano elektroforezie przez noc przy 40 V, wybarwiono bromkiem etydyny i transiluminowano ultrafioletem A do obserwacji.
Badania immunodyfuzji
Próbki surowicy pobrane od pacjentów 2, 3 i 5 co najmniej miesiąc po ustąpieniu chorób gorączkowych przechowywano w temperaturze -20 ° C
[przypisy: clexane ulotka, wyszukiwarka skierowań nfz, forskolin apteka ]

0 thoughts on “Niedawno rozpoznany wybredny patogen Gram-ujemny jako przyczyna gorączki i bakteriemii cd”