Skip to content

Wpływ niedrożności lewej komory komorowej na wyniki kliniczne w kardiomiopatii przerostowej czesc 4

1 rok ago

88 words

Pacjenci, którzy byli już w III lub IV klasie wg NYHA, zostali wykluczeni z analizy. W okresie obserwacji pacjenci z niedrożnością mieli znacznie większe prawdopodobieństwo zgonu z powodu kardiomiopatii przerostowej niż pacjenci bez niedrożności (względne ryzyko, 2,0; 95% przedział ufności, 1,3 do 3,0; P = 0,001) (ryc. 1). Podobnie prawdopodobieństwo osiągnięcia progu progresji do III lub IV klasy NYHA lub zgonu z powodu niewydolności serca lub udaru było istotnie większe u pacjentów z niedrożnością (względne ryzyko, 4,4; przedział ufności 95%, 3,3 do 5,9; P <0,001). (Rysunek 2).
Ryc. 3. Ryc. 3. Wpływ wieku i obecności lub braku lewostronnego niedrożności torbieli odpływu komorowego z co najmniej 30 mm Hg na prawdopodobieństwo progresji do ciężkiej niewydolności serca (klasa III lub IV wg NYHA) lub zgonu z powodu niewydolności serca lub udaru mózgu. Pacjenci, którzy byli już w III lub IV klasie wg NYHA, zostali wykluczeni z analizy.
Wśród pacjentów z niedrożnością, u osób z łagodnymi objawami (klasa II wg NYHA) przy wejściu częściej obserwowano progresję do cięższych objawów lub umierali z powodu niewydolności serca lub udaru niż u pacjentów bezobjawowych (P <0,001) (Figura 2). Kiedy analizowano wpływ wieku w czasie pomiaru gradientu, u pacjentów z niedrożnością, którzy mieli co najmniej 40 lat, częściej umierało z przyczyn związanych z kardiomiopatią przerostową lub z powikłaniami tego stanu, niż u młodszych pacjentów z niedrożnością (P <0,001) (rysunek 3). Ponadto pacjenci z niedrożnością mieli znacznie zwiększone ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, w porównaniu z pacjentami bez niedrożności (względne ryzyko, 2,0; 95% przedział ufności, 1,4 do 2,7; P <0,001).
Nagła śmierć z powodu kardiomiopatii przerostowej
Rycina 4. Rycina 4. Prawdopodobieństwo nagłej śmierci wśród 224 pacjentów z lewostronnym śródmiąższowym gradientem przewodu pokarmowego wynoszącym co najmniej 30 mm Hg i 770 pacjentów bez niedrożności. Pacjenci, którzy byli już w III lub IV klasie wg NYHA, zostali wykluczeni z analizy.
Prawdopodobieństwo nagłej śmierci u pacjentów z niedrożnością było istotnie wyższe niż u pacjentów bez niedrożności (ryzyko względne, 2,1; przedział ufności 95%, 1,1 do 3,7; P = 0,02) (ryc. 4). Jednak różnica w rocznej stopie nagłej śmierci między pacjentami z niedrożnością a pacjentami bez niedrożności była niewielka (1,5 procent wobec 0,9 procent lub 0,6 procent rocznie). Niedrożność przewodu odpływowego była również związana ze szczególnie niską pozytywną wartością prognostyczną dla nagłej śmierci (7 procent), chociaż ujemna wartość predykcyjna była wysoka (95 procent).
Wielkość gradientu odpływu
Rycina 5. Rycina 5. Powiązanie wielkości lewego gradientu próżni komorowej z gradientem lub brak gradientu do prawdopodobieństwa progresji do ciężkiej niewydolności serca (klasa III lub IV według NYHA) lub zgonu z powodu niewydolności serca lub udaru mózgu. P <0,001 dla porównania grupy bez przeszkód z każdą podgrupą z niedrożnością; P> 0,30 dla każdego porównania wśród podgrup z niedrożnością. Pacjenci, którzy byli już w III lub IV klasie wg NYHA, zostali wykluczeni z analizy.
Gdy wynik kliniczny oceniano pod względem wielkości gradientu wypływu wśród 994 pacjentów w klasie I lub II według NYHA przy wprowadzeniu do badania – 30 do 49 mm Hg (u 62 pacjentów), 50 do 69 mm Hg (w 73), lub 70 mm Hg lub więcej (w 89) – nie było znaczących różnic w ogólnym ryzyku zgonu w związku z kardiomiopatią przerostową, postępem w III lub IV klasie NYHA (Ryc. 5) lub nagłą śmiercią
[więcej w: dyżury aptek gubin, psychoterapia bielsko, rezonans magnetyczny głowy cennik ]
[patrz też: dyżury aptek gubin, forskolin apteka, olx siemiatycze ]

0 thoughts on “Wpływ niedrożności lewej komory komorowej na wyniki kliniczne w kardiomiopatii przerostowej czesc 4”